JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.

advokát

Jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory pod č. 19178. Své advokátní služby poskytuji především v oblasti soukromého práva, práva trestního, sporného a insolvenčního. Mimo své činnosti samostatného advokáta se věnuji též činnosti akademické, jsem odborným asistentem Katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Právní služby

Právo občanské a obchodní

 • sepisování a revize smluvní agendy, vč. smluv pro podnikatelskou sféru
 • vymáhání pohledávek, vč. exekučního řízení a výkonu rozhodnutí
 • ochrana osobnosti
 • věcná práva, vč. věcných práv k věcem cizím a sousedských sporů
 • právo obchodních korporací

Právo sporné

 • komplexní zastupování před soudy, vč. soudů rozhodčích
 • předběžná opatření
 • zastupování v řízeních o opravných prostředcích – odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky
 • výkon rozhodnutí a exekuce

Trestní právo

 • preventivní konzultace
 • obhajoba v trestním řízení, vč. obhajoby právnických osob
 • obhajoba mladistvých v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • právní pomoc obětem trestných činů
 • právní pomoc osobám ve výkonu trestu, obnova řízení

Právo insolvenční

 • preventivní předúpadkové právní poradenství
 • zahájení insolvenčního řízení ze strany úpadce (insolvenčního dlužníka) i věřitele
 • podávání návrhů na povolení oddlužení
 • zastupování věřitele v insolvenčním řízení, přihláška pohledávek,
 • zastupování v incidenčních sporech
 • jak děláme oddlužení – podívejte se na oddluzeni.vzory.cz

Právo ústavní a lidská práva

 • zastupování před Ústavním soudem České republiky
 • zastupování před  Evropským soudem pro lidská práva
 • sepisování právních stanovisek ve věcech ústavního práva
 • sepisování právních stanovisek ve věcech lidských práv

Rychlý kontakt

e-mail: vnenk@vnenk.cz

Menu