Vybraná publikační činnost

VNENK, Vladislav. In: SANDER, Gerald.; TOMEŠ, Milan.; FOREJTOVÁ, Monika (Hrsg.). Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik und ausgewählten Staaten. Hamburg: Verlag Dr. Kovač GmbH, 2019.

VNENK, Vladislav. Důsledky konkursního nálezu na rozhodovací činnost obecných soudů při aplikaci mezinárodních smluv o lidských právech. In: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.

VNENK, Vladislav. Systematika odpovědnosti prezidenta České republiky a prezidenta Slovenské republiky. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 2018, č. 2/1018.

BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Application of indirect contact of parents with children in the Czech republic. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018.

VNENK, Vladislav. Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech. In: Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti – právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017.

VNENK, Vladislav. Systematika odpovědnosti prezidenta republiky v českém ústavním systému. In: Zborník príspevkov z „Česko – slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu“ za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.- 11. septembra 2015. Univerzita Komenského v Bratislave: Právnická fakulta, 2016.  

FOREJTOVÁ, Monika.; BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (2.). Rodinné listy, 2019, č. 2/2019.

FOREJTOVÁ, Monika.; BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (1.). Rodinné listy, 2019, č. 1/2019.

VNENK, Vladislav. Test racionality v judikatuře Ústavního soudu České republiky. In: Naděje právní vědy 2018. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018.

VNENK, Vladislav. Přímo volený prezident České republiky jako pouvior neutre? In: VOSTRÁ, Zuzana (eds). Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018.

VNENK, Vladislav. Úvaha nad legislativní změnou čl. 32 Listiny základních práv a svobod o ochraně manželství. Rodinné listy, 2018, č. 7/2018.

BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Styk rodičů s dětmi prostřednictvím IT komunikací v intencích nejlepšího zájmu dítěte. Rodinné listy, 2018. č. 6/2018.

VNENK, Vladislav. Opatrovník právnické osoby a právo na obhajobu. In: FOREJTOVÁ, Monika (eds). Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018.

FOREJTOVÁ, Monika.; BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2017 (1.). Rodinné listy, 2018, č. 2/2018.

FOREJTOVÁ, Monika.; BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2017 (2.). Rodinné listy, 2018, č. 3/2018.

FOREJTOVÁ, Monika.; VNENK, Vladislav. Výše bezdůvodného obohacení při neplatnosti nájemní smlouvy. Rodinné listy, 2018, č. 1/2018.

VNENK, Vladislav. Úloha prezidenta České republiky při vládní demisi a pravomoc prezidenta České republiky na odvolání vlády jako celku. In: FOREJTOVÁ, Monika (eds). Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018.

VNENK, Vladislav. Úřednické vlády a institut důvěry v ústavním systému České republiky s přihlédnutím k československé ústavní tradici. In: GERLOCH, Aleš.; KRZYŽANKOVÁ ŽÁK, Katarina (eds). Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018.

VNENK, Vladislav. Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení. Právní rozhledy, 2017, č. 6/2017.

BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Problemtické aspekty předběžných opatření ve věcech výživného. Rodinné listy, 2017.

BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Je zálohované výživné řešením? Rodinné listy, 2017, č. 7 – 8.

BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Důsledky domácího násilí na civilní řízení. Rodinné listy, 2016, č. 11.

BURIÁNOVÁ, Pavla.; VNENK, Vladislav. Společné bydlení manželů a domácí násilí. Rodinné listy, 2016, č. 9.

VNENK, Vladislav. Jmenování předsedy vlády a úvahy de constitutione ferenda. Právní rozhledy, 2016, č. 15 – 16/2016.

VNENK, Vladislav. Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky ve světle připravované novely Ústavy. Právní rozhledy, 2015, č. 21/2015, s. 744 – 745.

VNENK, Vladislav. Rozbor pravomoci prezidenta ke jmenování ostatních členů vlády metodou historického výkladu. Právní rozhledy, 2015, č. 1/2015.

Menu