Právo občanské a obchodní

 • sepisování a revize smluvní agendy, vč. smluv pro podnikatelskou sféru
 • vymáhání pohledávek, vč. exekučního řízení a výkonu rozhodnutí
 • ochrana osobnosti
 • věcná práva, vč. věcných práv k věcem cizím a sousedských sporů
 • právo obchodních korporací

Trestní právo

 • preventivní konzultace
 • obhajoba v trestním řízení, vč. obhajoby právnických osob
 • obhajoba mladistvých v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • právní pomoc obětem trestných činů
 • právní pomoc osobám ve výkonu trestu, obnova řízení

Právo sporné

 • komplexní zastupování před soudy, vč. soudů rozhodčích
 • předběžná opatření
 • zastupování v řízeních o opravných prostředcích – odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky
 • výkon rozhodnutí a exekuce

Právo insolvenční

 • preventivní předúpadkové právní poradenství
 • zahájení insolvenčního řízení ze strany úpadce (insolvenčního dlužníka) i věřitele
 • podávání návrhů na povolení oddlužení
 • zastupování věřitele v insolvenčním řízení, přihláška pohledávek, zastupování v incidenčních sporech

Právo ústavní a lidská práva

 • zastupování před Ústavním soudem České republiky a Evropským soudem pro lidská práva
 • sepisování právních stanovisek ve věcech lidských práv a ústavního práva

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Menu